Kerhon uudet säännöt vahvistettu

Kerhon uudet säännöt on vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 26.5.2010.
Laitan ne tähän liitteeksi kaikkien nähtäville.


Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
Säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Radiokerho ry. ja sen kotipaikka on Joensuu.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on radioamatööriharrastuksen levittäminen ja ylläpitäminen Pohjois-Karjalassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimeenpanee leiri-, kurssi- ja luentotilaisuuksia radioamatöörien tietojen ja taitojen edistämiseksi ja uusien
  jäsenten saamiseksi
 • järjestää näyttelyjä, radioesityksiä, kilpailuja yms. tilaisuuksia
 • perustaa asianomaiset luvat hankittuaan radioamatööriasemia ja hankkii niille radiolaitteita
 • voi hankkia jäseniensä käyttöön kokeilu- ja mittausvälineitä sekä alaa koskevaa kirjallisuutta, julkaisuja
  yms.
 • valvoo radioamatöörien etuja
 • valvoo hyvien radioamatööriliikennetapojen säilymistä jäsentensä keskuudessa yleisten kansainvälisten
  periaatteiden mukaan.
 • toimii yhdyselimenä yksityisille radioamatööreille
 • ohjaa käytännöllisesti ja tietopuolisesti myös muita radioamatööriksi pyrkiviä henkilöitä
 • toimii yhdistyksen jäsentensä yhteisenä edustajana ja on mahdollisesti myös muissa yhdistyksissä
  jäsenenä.

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta, toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan
rahankeräyksiä, arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kerhoon voi kuulua myös hallituksen hyväksymiä kannattajajäseniä, joilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta.
Kannattajajäsenien vuosimaksun vähimmäismäärän päättää kerhon hallitus. Kannattajajäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilö,
joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen
esityksestä yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti
toiminut henkilö.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi muuta
varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen muut varsinaiset jäsenet
valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet
valitaan vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja tai varsinainen jäsen voi olla hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti
enintään kolme kaksivuotiskautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,
kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tilintarkastajille
viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi
ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille
postitetuilla kirjeillä, ilmoituksella jäsenistölle leviävässä lehdessä.

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
  vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.